Báthory István Alapítvány

Az alapítvány 1992-ben alakult és került bírósági bejegyzésre. Alapszabályzatában a következők találhatók:

Az alapítvány célja: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533-1586) szellemi örökségének ápolása és a vele kapcsolatos műemlékek gondozása, restaurálása és fejlesztése. Az alapítvány ezzel is elő kívánja segíteni az Erdélyben élő népek kulturális, szellemi és anyagi örökségének megőrzését az itt élő népek közös hasznára.

Az alapítvány működési formái: Az Alapítvány támogatja a Báthory István kulturális örökségével kapcsolatos rendezvények megszervezését és lebonyolítását, a szilágysomlyói Báthory vár állagmegóvását, restaurálását és hasznosítását. ...

Az alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, nemzeti, hitbéli vagy egyéb kizárólagosságoktól és működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönböztetését származásuk vagy az alapítványi célokat egyébként elfogadó nézeteik alapján.

Az Alapítvány vagyona: az alapítványnak alapító tagjak lehet bármilyen fizikai vagy jogi személy, aki az 1992-es év folyamán egyben vagy részletekben legalább 3.000 lejt, vagy ennek megfelelő hivatalos árfolyamon átszámított külföldi valutát befizet. A státus elnyeréséhez befizetendő összeget az alapítvány kuratóriuma állapítja meg évente.

Az Alapítvány nyitott. Fenntartás nélkül elfogad minden belföldi vagy külföldi, névvel vagy név nélkül tett pénzbefizetést, amelyet az alapítvány javára megkötés nélkül tesznek. Ha az adományozó kéri, úgy nevét és az összeget az Alapítvány titkosan kezeli. Egyébként az adományt nyújtók nevét és az összeget az alapítvány illőmódon közzéteszi.

Az Alapítvány kuratórium kezeli. A kuratórium 15 tagból álló testület. Tagjai közül elnököt és szükség szerint további tisztségviselőket választ.

A kuratórium félévente legalább egyszer ülést tart...

Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Ha ez nem történne meg határidőben úgy az ülést bármelyik három kuratóriumi tag összehívhatja. Elnök hiányában az ülést a legidősebb tag vezeti. Az ülések nyilvánosak. Az ülés határozatképes ha azon a tagok legalább fele jelen van.

Az Alapítvány gazdálkodása:
Az alapítvány gazdálkodási tevékenysége nyilvános.
A Gazdálkodás eredményeiről az alapító tagok közgyűlésén a kuratórium beszámol.

Már a kezdetektől törekedtünk a magas szintű tudományt és kultúrát pártolni, de ez a törekvés csak a második-harmadik Báthory Napok-ra vált hitvallássá.
A megyei legelső kulturális is tudományos – magyarságtudatot erősítő – megemlékező napjai születtek meg 1993-ban, és 2009-re immár 17. alkalommal lesznek megrendezve. Ennek keretébe orvostovábbképzés eddig 15 alkalommal volt,(köztük az 1998-as emlékezetes magyar és román egészségügyi miniszterek találkozójával) pedagógus találkozó (továbbképző) eddig 6 alkalommal, néptánctalálkozó, ifjúsági Báthory Nap eddig 7 alkalommal.

Az alapítvány az elmúlt 18 évben sokrétű tevékenységet folytatott és számos eredményt ért el.
1998-ban sikerült létrehozni a Báthory István Anyanyelvi Könyvtárat, amely 2006-tól már az önálló magyar tannyelvű iskolát is szolgálja.
Pillanatnyi kötetszáma 10.000 cím körül van, 420 beiratkozott taggal. Könyvtárunk jelenleg - a jobb kihasználás érdekében - már két helyen, az iskolában és a székházban működik. Minden esztendőben odaítéljük a könyvtár leghűségesebb olvasója díjat (könyvjutalmat), felnőtt és ifjúsági kategóriában.

Számos emlékjelet állítottunk: 1993-ban kétnyelvű Báthory emléktáblát, amely mellé 200-ben lengyel nyelvű került, 1995-ben Mártonfi István emléktábla (1995),honfoglalási emléktábla (1996), 1848-as emléktábla (1998). Báthory szobor (2001), Szilágysomlyó fennállásának 750.évfordulójának emléktáblája (2001), 1956-os emléktábla (2006).

Könyvbemutatókat tartottunk, és több saját kiadványa is van az alapítványnak.
A Báthory Napok programfüzete minden évben jelentős, tematikus cikkek jelennek meg benne és a Szilágysági Magyarok díjazottjainak méltatása is. Eddig több mint 60 Szilágysági Magyarok díszoklevelet adtunk át.
A sorozat emléket kíván állítani minden Szilágyságban élő, vagy onnan elszármazott magyarnak, aki a szakmájában, közéleti munkásságával, emberi magatartásával jelentősebb érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért is, így járulva hozzá a szilágysági táj hírnevének öregbítéséhez.

Az alapítvány célja a diákok támogatása, ezért létrehoztuk a Báthory Díjat, amelyet minden esztendőben a tanárok és az iskolaszék javaslata alapján ítél oda a kuratórium.

Az alapítvány minden évben figyelemmel követi az évfordulós naptárt és megemlékezik elődeinkről (Kossuth év, Balassi év, Bartók év, Kazinczy év, Rákóczi év stb.).

Ugyanakkor vannak visszatérő programjaink – március 15.-e megünneplése, a Báthory Könyvtár Napja, Báthory Napok, Karácsonyi könyvvásár.

Az alapszabályzatban rögzített feladatainak maradéktalanul eleget tett és tesz az alapítvány. Ez kisebb mértékben kivitelezhető a vár restaurálásának esetében, mert a vár nem az alapítvány tulajdona, de mint anyagilag, mint munkával, mint erkölcsi támogatással az alapítvány jelentősen hozzájárult, ahhoz hogy 2006-ban elkezdődhettek a vár állagmegőrzési munkálatai és elkezdődhetett és folytatódhat a várudvar és vár teljes régészeti feltárása, mely alapfeltétele a restaurálási és helyreállítási munkáknak.


A 2007. április 27-én megválasztott elnökség és kuratórium:


ELNÖKSÉG:

Elnök:
Dr. Széman Péter

Alelnökök:
Acsádi Annamária
Fekete Szabó András.

Kuratóriumi tagok:

Delegált kuratóriumi tagok:

- Baptista egyház:
- EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezete
Bálint Enikő

- Erdélyi Múzeum Egyesület Szilágysomlyói csoportja:
Széman Péter

- Református egyházközség:
Mike Zoltán
- Római Katolikus plébánia:
Jitaru Szél Antal
- Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szilágysomlyói szerezete: Berek István
- Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Szilágysomlyói szervezete: Turai István

Választott tagok:
- Acsádi Annamária
- Hajdu Attila
- Fekete András
- Kozma Gábor
- Leopold István
- Szabó István
- Szigyártó Tibor
- Vida János

Artsolution webdesign